30.04.2013
Paziņojums par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu

2013. gada 25.aprīlī ar Valkas novada domes lēmumu „Par Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.6, 4.§) ir uzsākts darbs pie Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas un Valkas novada domes politikas dokuments un tās izstrādi paredz Teritorijas attīstības plānošanas likums. Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013. gada 30. decembrim.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde tiks veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, Nacionālā attīstības plānā, Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020”  un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes.
Stratēģijas izstrādē par pamatu tiks izmantota Valkas novada attīstības programmas 2010. -2016. gadam un Valkas novada teritorijas plānojums 2010. – 2022. gadam.

Informācija par ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādes aktivitātēm un par sabiedrības līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta izstrādē būs pieejama Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un izdevumā „Valkas Novada Vēstis”.

Valkas novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Valkas novada izaugsmes plānošanā, piedalīties darba grupās. Pirmā darba grupas sanāksme notiks šī gada 16.maijā plkst.10.00 Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9.

Papildus informācija pa tālruni: 64707478, e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.