07.02.2019
17.07.2018

Valkas novada dome paziņo, ka 2017.gada 31.augusta domes sēdē pieņemti trīs lēmumi par Lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu. Lokālplānojumi tiks izstrādāti zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9401 008 0381; 9401 005 0022; 9488 005 0069   Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ...

05.09.2017

"Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa turpina darbu pie Valkas pilsētas kapsētu (Cimzes kapi un Meža kapi) plānu izstrādes. Ir sagatavoti kapsētu plāni, kuros redzami kapsētu celiņu un apbedījuma vietu izvietojums, kā arī to apbedīto vārdi, kuriem bija uzstādīti kapakmeņi vai kapu plāksnes ar apbedīto vārdiem, ...

14.08.2017

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis komentē:   “Pirmkārt, man ir patiess prieks, ka cilvēki nav vienaldzīgi un tā ir laba zīme, ka šoreiz cilvēki ir pašorganizējušies un pauž savu viedokli par radušos situāciju. Jo šausmīgākais ir tad, kad cilvēki ir vienaldzīgi. Tāpēc ...

20.03.2017

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2015.gada 30.decembrī ...

26.04.2016

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu. Vidzemes plānošanas reģiona atzinums2.2-2-379[1] 379 ...

18.09.2015

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9,20.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai” tika pieņemts lēmums par attīstības ...

29.06.2015

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6,10.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma ...

07.05.2015
16.04.2015

Saskaņā ar 2015.gada 26.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 16.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu un ...

23.03.2015

Paziņojums „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju un Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas projekta nodošanu plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai”. Saskaņā ar „Reģionālās attīstības likumu” plānošanas ...

06.12.2013

Valkas novada dome 2013.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu. Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, ...

27.09.2013

Vakar, 26.jūnijā Valkas novada domes sēžu zālītē notika otrā Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādes un Valkas novada attīstības programmas grozījumu izstrādes darba sanāksme. Sanāksmes sākumā tika sniegta vispārīga informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības ...

28.06.2013

2013. gada 25.aprīlī ar Valkas novada domes lēmumu „Par Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.6, 4.§) ir uzsākts darbs pie Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Ilgtspējīgas ...

30.04.2013