30.10.2019
Ražošanas teritorija “Ķieģeļceplis” nodota ekspluatācijā

 

Eiropas Savienības fonda projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros 2018. gada oktobrī tika uzsākti būvdarbi, lai izveidotu ražošanas teritoriju īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā. 2019. gada septembrī būvdarbi pabeigti un oktobrī ražošanas teritorija nodota ekspluatācijā.

 

Projekta ietvaros tika uzbūvētas 2 ražošanas ēkas (pakošanas cehs ar administratīvām un sadzīves telpām un noliktava) un piebraucamais ceļš. Aktivitātes tiek īstenotas, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis”, Valkā būvniecību veica SIA “WOLTEC”, būvdarbu būvuzraudzību PS “Akorda & KPR” un būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību SIA “REP”.

 

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 422 980,39 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 2 456 296,76 EUR un neattiecināmās izmaksas 966 683,63 EUR. 1 300 000,00 EUR ir ERAF finansējums, 65 580,70 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums      1 090 716,06 EUR attiecināmajām izmaksām un 966 683,63 EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.