05.06.2014
Paziņojums „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju gala redakcijas nodošanu plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai”.

 Saskaņā ar „Reģionālās attīstības likumu” plānošanas reģions sniedz atzinumu par attīstības programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā šo atzinumu (2014.gada 31.janvāra Vidzemes plānošanas reģiona atzinums), Valkas novada aktualizētā Attīstības programma tika papildināta un tās gala redakcija tika izskatīta domes sēdē.

Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizācija, veikta atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentos definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm. Dokumentu veido vairāku daļu kopums: 1)    Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana); 2)    Stratēģiskās daļa; 3)    Rīcību (investīciju) plāns; 4)    Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns. Plānošanas dokumentu izstrādāja Valkas novada dome, ņemot vērā Valkas novada domes nodaļu un struktūrvienību ieteikumus, apkopojot sabiedriskajās apspriešanās uzklausītos ieteikumus un iebildumus. 1.    Valkas novada domes 2014.gada 29.maija lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.7, 11.§.) 2.    Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam (ar 2014.gada grozījumiem) gala redakcija; Pašreizējas raksturojums un situācijas analīze; Stratēģiskā daļa; 3.    Pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības līdzdalību - Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizācijas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam;

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.