13.07.2015
Pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Omuļu skola”, kadastra numurs 9452 001 0094, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094, kopējā platība 2.37ha, un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās mājas, noliktavas, un šķūņa.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa tālr. 64725285 vai 26543532.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 18.08.2015. plkst. 12.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 19.08.2015. plkst. 10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 5608.00. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 560,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena (turpmāk tekstā - Pirkuma cena), atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā trīs mēnešu laikā no izsoles dienas

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.