19.05.2020
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

Atgādinām, ka ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un saskaņā ar Valkas novada domes 26.03.2020. pieņemto lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu maiņu”, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi šogad ir:

2020. gada 29. maijs;

2020. gada 15. jūlijs;

2020. gada 15. septembris;

2020. gada 16. novembris.

 

 

Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu dēļ nevarat veikt nekustamā nodokļa samaksu noteiktajā termiņā, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, Valkas novada domei ir tiesības, pamatojoties uz Jūsu, kā nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu, pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku.

 

Motivēts iesniegums nodokļu maksātājam jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

(Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta 1. daļas 4. punkts nosaka, ka Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20. pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.)

 

Minētais atbalsts paredzēts tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, t.i., tiem kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

 

 

Iespējamie atbalsta pasākumi nodokļu maksātājiem, kuri cietuši Covid-19 radītās ietekmes rezultātā

Saskaņā ar 21.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. panta pirmo daļu nodokļu maksātājam, kuru skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības dēļ. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu var pagarināt līdz 3 gadiem.

 

Termiņa pagarinājumam var pieteikties (pamatojoties uz  2020.gada 26. marta MK noteikumu Nr.165 3.punktu) krīzes skartie nodokļu maksātāji:

  • kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30 %;
  • kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20 %, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
    • uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro;
    • uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
    • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 eiro.

 

Nodokļu maksātājs, motivētu iesniegumu un pierādošos dokumentus par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par attiecīgā perioda 2019. un 2020. gadu, iesniedz pašvaldībā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

 

Minētais atbalsts paredzēts tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, t.i., tiem kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.