27.09.2013
Palielinās civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, kas stājas spēkā ar 27. septembri, valsts nodevas likmes ir šādas:

  • par laulības reģistrāciju- 9.84 lati,
  • par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu- 4.92 lati,
  • par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību- 4.92 lati.

Valsts nodevu likmes par civilstāvokļa aktu reģistrāciju tiek palielinātas, vienlaicīgi palielinot to personu loku, kas tiek atbrīvotas no nodevas samaksas. No valsts nodevas samaksas turpmāk būs atbrīvotas personas ar I vai II invaliditātes grupu, personas, kuras ir pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai un daudzbērnu ģimenes, ja tām un vismaz trīs to aprūpē esošiem bērniem, tajā skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību valsts nodevu neiekasēs, ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās, aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās, politiski represēto personu reabilitācijas lietās, notiesāto personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās, kā arī pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.   Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa, 64781556

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.