Dzimtsaraksti

Lai stiprinātu ģimenes vērtības un sekmētu ģimeniskās tradīcijas, Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa piedāvā svinīgas dzimšanas reģistrācijas ceremonijas un kāzu jubileju ceremonijas. Lasīt vairāk

 

Personām, kurām nepieciešams saņemt izziņas par apbedījumiem Valkas pilsētas kapos, var tās saņemt Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

 Lasīt vairāk

Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu ( pilnvarotām personām – pilnvaru) Lasīt vairāk

Personām, kurām nepieciešams saņemt izziņas vai izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem, var tās saņemt Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvaru. Lasīt vairāk

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija. Lasīt vairāk

Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kur tiek pieņemts lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Vairāk : https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8166/ProcesaApraksts

Tautības ieraksta maiņa: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8192/ProcesaApraksts

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks, pēc pieprasījuma, izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu. Lasīt vairāk

Garīdznieks par noslēgto laulību iesniedz ziņas tā novada dzimtsarakstu nodaļai, kuras teritorijā notikusi laulāšana. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību iekļauj vienotajā laulību reģistrā.

Vairāk: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8181/ProcesaApraksts

 

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība. Lasīt vairāk

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu. Lasīt vairāk

Personām, kuras vēlas izprasīt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības no ārvalstīm, jāvēršas attiecīgās valsts akreditētajā vēstniecībā Rīgā vai ārvalsts civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā kompetentajā iestādē, no kuras izprasāms dokuments. Lasīt vairāk

Ja bērna vecāki līdz bērna dzimšanai nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, ja dzimtsarakstu nodaļā personiski iesniegts kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums.

 

Dzimšanas reģistru var papildināt, ja tiesā bērnam ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts, apstrīdēts paternitātes pieņēmums vai tēva atzīto paternitāti tiesa atzinusi par neesošu. Papildinājumus izdara, pamatojoties uz tiesas spriedumu. Lasīt vairāk