04.10.2013
Noslēgta vienošanās par Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstību

2013. gada 6. septembrī starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru un Valkas novada domi, tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”,  Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067 īstenošanu. Projektu realizēs 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”ietvaros.
ERAF līdzfinansētās 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas) kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Vienošanās par minētā projekta īstenošanu un Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu noslēgta, pamatojoties uz 28.07.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000″”, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību, kā arī uz atbildīgās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 28. maija lēmumu Nr.750 par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta” apstiprināšanu un 2013. gada 8. augusta atzinumu Nr.575 par lēmuma ietverto nosacījumu izpildi.
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”,
Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067 kopējās attiecināmās izmaksas ir 268 262,83 lati, no tām 228 023,41 latu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Valkas novada dome.
Pēc informācijas par projekta īstenošanu lūdzu vērsties Kārķu pagasta pārvaldē („Ausmas”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads, tālr. 64728020) vai Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr. 64722236)
________________________________________________________________________
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA KĀRĶU  CIEMĀ, 2 KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.