04.10.2013
Noslēgta vienošanās par Ērģemes ciema ūdenssaimniecības attīstību

2013. gada 23. septembrī starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru un Valkas novada domi, tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā”,  Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/120/109 īstenošanu. Projektu realizēs 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”ietvaros.


ERAF līdzfinansētās 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas) kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.


Vienošanās par minētā projekta īstenošanu un Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu noslēgta, pamatojoties uz 28.07.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000″”, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību, kā arī uz atbildīgās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 28. maija lēmumu Nr.749 par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā” apstiprināšanu un 2013. gada 30. augusta atzinumu Nr.632 par lēmuma ietverto nosacījumu izpildi.


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā”,
Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/120/109 kopējās attiecināmās izmaksas ir 351 402,00 lati, no tām 298 691,70 latu finansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Valkas novada dome.

Pēc informācijas par projekta īstenošanu lūdzu vērsties Ērģemes pagasta pārvaldē („Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas novads, tālr. 64725225) vai Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr. 64722236)
________________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA ĒRĢEMES PAGASTA ĒRĢEMES CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.