30.05.2013
Medību koordinācijas komisija

Lai veicinātu mednieku, zemnieku, valsts meža dienesta, VAS ”Latvijas valsts meži” un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju, kā arī izvērtētu un novērstu meža dzīvnieku nodarītos postījumus lauksaimniecības kultūru platībās Valkas novada teritorijā, 2012.gada 28.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu izveidot Medību koordinācijas komisiju 25 locekļu sastāvā. Komisija sastāv no mednieku kolektīvu, zemnieku, valsts meža dienesta, VAS ”Latvijas valsts meži” un Valkas novada domes pārstāvjiem.

2012.gada 26.jūlijā Valkas novada dome apstiprināja Medību koordinācijas komisijas nolikumu (sēdes protokols Nr.8, 31.§.).

2013.gada 24.maijā Medību koordinācijas komisija ievēlēja valdi, saskaņā ar Medību koordinācijas komisijas nolikuma 6.punktu.

Lauksaimniecības zemju īpašnieki un zemnieki var griezties pie Medību koordinācijas komisijas locekļiem gadījumos, ja viņiem piederošos lauksaimniecības kultūru sējumus un stādījumus posta meža dzīvnieki, un medību tiesību lietotājs neveic pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

Medību koordinācijas komisijas kontaktpersonas ir Jānis Galgāns (tālrunis 29216208), Ingars Siliņš (tālrunis 26526090), Māris Induss (tālrunis 26151087).

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.