18.08.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (21.08.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

1. Par telpu nomas termiņa pagarināšanu.

Ziņo – Kultūras nama pārstāvis

 

2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā (protokols Nr.2, 17.§) un 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.14, 14.§).

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

3. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

4. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Alla-Rutkuļi 16”, ar kadastra apzīmējumu 94010080381, publiskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkā

Ziņo – Ingars Silinš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

5. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Viesturi”, ar kadastra apzīmējumu 94880050069, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā.

Ziņo – Ingars Silinš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

6. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022, dzīvojamās apbūves teritorijas izveidošanai pie Raiņa ielas, Valkā.

Ziņo – Ingars Silinš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

7. Par Reklāmas izvietošanas komisijas izveidošanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

8. Par Valkas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 12.§) “Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu”.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

9. Par Valkas ģimnāzijas skolas ēkas Ausekļa ielā 5, Valkā apkārtnes sakārtošanu.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

 

10. Vijciema pamatskolas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

 

11. Par būvniecības ieceri.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

     Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

     Māris Pandalons, Būvvaldes vadītājs

 

12. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā “Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr.7, 22.§).
Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

 

13.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>