18.08.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (21.08.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

 

1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 25., 32., 41., 54., 58., 66.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kritēriju Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm, apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par izglītības pakalpojumu apmaksu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4. Par Nolikuma Nr._ “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile) nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo: Evija Smane – Saieta nama “Lugažu muiža” vadītāja

 

5. Par Valkas novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam 2017./2018. mācību gadam.

Informē izglītības iestāžu vadītāji.

 

6. Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>