18.08.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (21.08.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā

 

Darba kārtība :

1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 21., 24., 34., 43., 56. un 60.pielikumā.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

3. Par nepieciešamību iegādāties nekustamā īpašuma nodokļa programmas “NINO” papildinājumu – piedziņas process.

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

4. Par saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”.

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

5. Par projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”.

Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

 

6. Par projektu “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”.

Ziņo - Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

 

7. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Jaunzemes”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo - Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

8. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.26, Valkā, Ausekļa ielā 46, nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo - Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

9. Par zemes vienības Valkas novada Ērģemes pagastā “Ceļš “Stibri – Norieši”” pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo - Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

10. Par finansējuma piešķiršanu auduma iegādei un tautisko vestu šūšanai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

11. Par B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanas nodarbību samaksu.

Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs

 

12. Par saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Oškalna ielā 8-4, Valka, Valkas novads.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

14. Par papildus finansējumu Kārķu pagasta pārvaldes autotransporta uzturēšanai.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

15. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Bodo (Norvēģija).

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

16. Par finansiālu atbalstu vētras postījumu likvidēšanā.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

17. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos


18. Par papildus finansējuma piešķiršanu Valkas pilsētas Kultūras namam.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos
Valkas pilsētas Kultūras nama pārstāvis

 

19. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>