Komisijas

Administratīvās komisijas nolikums

Komisijas sastāvs

Kārlis Briedis – Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs;

Inese Vehi -  Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;

Daila Cekula – Valkas novada Bāriņtiesas locekle;

Ritvars Ozoliņš – Valkas pagasta iedzīvotājs;

Līga Metuzāle - Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītāja;

Sandra Lauciņa - Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;

Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs.

Civilās aizsardzības komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Salvis Stepiņš – VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas komandieris;

Komisijas locekļi:

Guntis Bašķis - Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks;

Aivars Cekuls – Valkas novada domes izpilddirektors;

Pēteris Pētersons - Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs;

Agris Simulis – CSDD Valkas nodaļas priekšnieks, Valkas novada domes deputāts;

Klāvs Ganiņš – Valsts Robežsardzes Rīgas pārvaldes Vidzemes I.kategorijas dienesta Valkas II.kategorijas nodaļas priekšnieks;

Aivars Gailis – SIA „Latvijas propāna gāze” vadītājs-meistars, Valkas novada domes deputāts;

Mārīte Kalniņa – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja;

Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs;

Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs;

Sergejs Majors – Vidzemes reģiona policijas pārvaldes Valkas iecirkņa priekšnieks;

Ivars Pavārnieks – Sadales tīkls Ziemeļu reģions Smiltenes nodaļas ekspluatācijas daļas meistars;

Jānis Batalauskis – SIA „Vidzemes slimnīca” Kvalitātes procesa vadības daļas vadītājs;

Andris Gindra – Darba aizsardzības un civilās aizsardzības vecākais speciālists;

Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs;

Jānis Jaunslavietis – Valsts meža dienesta Valkas mežniecības mežzinis;

Agris Kamzols – Zemessardzes 22.kājnieku bataljona 2.kājnieku rotas komandieris;

Mārcis Ulmanis - PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Valsts vecākais veterinārais inspektors;

Līga Zvirbule - Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece, kontroles daļas vadītāja.

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Šaicāns – Valkas novada domes deputāts;

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts;

Guntis Bašķis – Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks;

Kārlis Briedis – Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs;

Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs.

Dzīvokļu komisijas nolikums

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Rogainis – Valkas novada domes deputāts;

Komisijas locekļi:

Līga Metuzāle – Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītāja;

Ivo Meļķis – SIA „Valkas Namsiamnieks” valdes priekšsēdētājs;

Dagnija Ozoliņa – SIA „Valkas Namsaimnieks” parādu piedziņas speciāliste.

Nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:
Viesturs Zariņš – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos;
Aivars Cekuls – komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs;

Komisijas locekļi:
Iveta Markova –– Valkas novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vietniece;
Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs;
Agris Simulis – Valkas novada domes deputāts;
Māris Zālītis – Valkas novada domes būvinženieris.

Komisijas nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts.

 

Komisijas locekļi:

Ingars Siliņš - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

Guntis Bašķis - Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu;

Inese Vehi - Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;

Ritvars Ozoliņš - Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla vecākais inspektors.

Komisijas priekšsēdētāja:

Aivars Ikšelis - Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

Komisijas locekļi:

Unda Ozoliņa - Valkas novada domes deputāte;

Valdis Šaicāns - Valkas novada domes deputāts;

Sandra Pilskalne - Valkas novada domes deputāte;

Mairita Jansone - Valkas pagasta deju kolektīva "Spriņģi" vadītāja;

Līvija Kreile – daiļamatu meistare Ērģemes pagastā;

Marite Treijere – Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” biedre.

Komisijas priekšsēdētājs:

Ramona Lapiņa – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste;

 

Komisijas locekļi:

Līga Putriņa – ģimenes ārste Valkā;

Mārīte Valtiņa – Kancelejas lietvede.

 Komisijas priekšsēdētājs Valdis Rogainis -  Valkas novada domes deputāts;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš -  Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos, deputāts;

 

Komisijas locekļi:

Valda Empele - Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante;

Lāsma Engere - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja;

Kristīne Salniņa - Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja; 

Aida Indusa - sertificēta mērniece

 

Medību koordinācijas komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Ints Kuģis – mednieku kolektīvs „Vijciems”; Aivars Ozoliņš - mednieku kolektīvs „Vija”;

Agris Ustups - mednieku kolektīvs „Stils-1”;

Arnis Remess - mednieku kolektīvs „Stils-1”;

Modris Eglītis - mednieku kolektīvs „Pedele”;

Vitauts Vilks - mednieku kolektīvs „Mežmuiža”;

Dainis Pēterēns - mednieku kolektīvs „Kārķi”;

Valdis Ķiris - mednieku kolektīvs „Zīle”;

Salvis Stepiņš - mednieku kolektīvs „Zīle”;

Jānis Krūkliņš - mednieku kolektīvs „Valkas Meliorācija”;

Jānis Biezais - mednieku kolektīvs „Valkas Meliorācija”;

Dainis Dižais - mednieku kolektīvs „Dravnieki”;

Juris Induss - mednieku kolektīvs „Salainis”;

Agris Gulbis - mednieku kolektīvs „Akots”;

Edmunds Juškevics - mednieku kolektīvs „Juškevics”;

Andrejs Simanovičs - mednieku kolektīvs „Ezerkalni”;

Jānis Galgāns - mednieku kolektīvs „Lejasciņi”;

Jānis Prauliņš – zemnieku pārstāvis no Vijciema;

Dairis Ziemiņš - zemnieku pārstāvis no Zvārtavas;

Mārtiņš Pētersons - zemnieku pārstāvis no Kārķiem;

Vilis Jansons - zemnieku pārstāvis no Ērģemes;

Dainis Anže - zemnieku pārstāvis no Valkas;

Ingars Siliņš – Valkas novada domes teritorijas plānotājs.

Komisijas priekšsēdētājs:

Viesturs Zariņš - Valkas novada domes priekšsēdēja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos;

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts;

Aivars Cekuls – Valkas novada domes izpilddirektors;

Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja;

Aida Indusa – sertificēta mērniece;

Pēteris Gudrinieks – sertificēts būvuzraugs.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētāja:

Ramona Lapiņa – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste;

 

Komisijas locekļi:

Dace Gailīte – izglītības psiholoģe;

Ingrīda Vīlistere – logopēde;

Ausma Zeibote – speciālā pedagoģe;

Līga Putriņa – ģimenes ārste.

Sapulču, gājienu un piketu komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Cekuls - Valkas novada domes izpilddirektors;

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis – Valkas novada domes deputāts;

Guntis Bašķis – Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks;

Mārtiņš Kreilis – Valkas novada domes deputāts;

Viesturs Zariņš - Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos.

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs;

 

Komisijas locekļi:

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts;

Maruta Stabulniece - Valkas novada domes deputāte;

Aivars Ikšelis - Valkas novada domes Izglītības un kultūras daļas vadītājs;

Līga Metuzāle – Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītāja;

Valdis Šaicāns - Valkas novada domes deputāts.

Komisijas nolikums

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Cekuls - Valkas novada domes izpilddirektors;

 

Komisijas locekļi:

Līga Čukure - domes juriste;

Māris Zālītis – domes būvinženieris;

Inese Vehi – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;

 

Zemes komisijas nolikums

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs;

 

Komisijas locekļi:

Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja;

Aivars Cekuls - Valkas novada domes izpilddirektors;

Māris Pandalons – Būvvaldes vadītājs;

Kristīne Salniņa - Teritorijas plānotāja

Komisijas priekšsēdētājs:

Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs;

 

Komisijas sekretāre:

Māra Apine – Valkas novada domes klientu apkalpošanas speciāliste;

 

Komisijas locekļi:

Inese Gaile – PII „Pasaciņa” skolotāja;

Vilnis Vilguts – Valkas novada domes datortīklu administrators;

Mareks Smans – AS „Sadales tīkls” meistars;

Arita Ārgale - Valkas novada domes Personāla nodaļas personāla speciāliste;

Oļģerts Pedraudzis – SIA „Bruno” valdes priekšsēdētājs.  

>