11.10.2012
Izsole uz pašvaldības nekustamo īpašumu: Dzelzceļa līnija „Valka – Igaunijas valsts robeža”

„Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi nekustamo īpašumu: Dzelzceļa līnija „Valka – Igaunijas valsts robeža”, kas sastāv no trīs atsevišķiem nekustamiem īpašumiem:

1)      „Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas robeža 1.posms”, zemes gabala k.apz.9401 002 0110, platība: 1.4850ha, uz zemes: dzelzceļa sliežu ceļi k.apz.9401 002 0110 001;

2) „Poruka iela8”, zemes gabala k.apz.9401 004 0149, platība: 3.0356ha, uz zemes: dzelzceļa sliežu ceļi k.apz.9401 004 0149 006;

3) „Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas robeža 3.posms, Poruka 4”, zemes gabala k.apz.9401 005 0130, platība: 5,1839ha, uz zemes: dzelzceļa sliežu ceļi k.apz.9401 005 0130 002; stacijas ēka, k.apz.9401 005 0130 001.

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

Izsolāmo objektu var apskatīt piesakoties pa tālr.64707479

Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Semināra 9, 3.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 08.11.2012. plkst. 16.00, katru darbdienu no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr.64707479.

Izsole notiks09.11.2012. plkst. 10:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra 9, Valkā.

Īpašuma atsavināšana izsolē notiks kā vienotam objektam ar  izsoles sākuma cenu LVL 65 000,-. Reģistrācijas maksa LVL 30,- un nodrošinājums – LVL 6500,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontāNr. LV62UNLA0050014277068, A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X pirms reģistrācijas izsolei.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam, kuram 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas ir jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkumalīgumsun jāsamaksā augstākā nosolītā cena.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 3 mēnešu laikā pēc izsoles.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi: nekustamajā īpašumā tiek nodrošināta aktīva uzņēmējdarbība, nodrošinot ne mazāk kā 5 jaunu darba vietu izveidošanu Valkā. Pircējs nodrošina, ka 5 gadu laikā no Nekustamā īpašuma pirkumalīgumanoslēgšanas dienas tiek saglabāta, attīstīta un izmantota īpašumā esošā infrastruktūra.”

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.