07.02.2014
Izsolē pārdod nekustamo īpašumu Valkas pagastā (izsolīts)

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā, „Ķīši”, kadastra numurs 9488 002 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 002 0116, platība 23.7ha.

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

Izsolāmo objektu var apskatīt piesakoties pa tālr. 64707479 Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Semināra 9, 3.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 18.02.2014. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707479. Izsole notiks 19.02.2014. plkst. 10:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra 9, Valkā.

Izsoles sākuma cena EUR 18 905. Reģistrācijas maksa EUR 20.-, un nodrošinājums EUR 1890,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Valkas filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.