19.02.2020
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa - 2019.gada pārskats

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un pašvaldības politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, veic pašvaldības kompetencē esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu organizatoriskos jautājumus. Veido kultūrvidi, organizē un īsteno izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jomu darbību un iniciatīvu noteiktu mērķu sasniegšanai.

 

2019. gadā IKSJ nodaļā strādāja 3 vecākie speciālisti, 13 speciālisti, 5 fiziskā un kvalificēta fiziskā darba veicēji. Darbinieku darba vietas atrodas dažādās domes ēkās un novada teritorijā.

 

IKSJ nodaļa nodrošina Valkas pilsētas stadiona (Rīgas ielā 41) un multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra (Semināra ielā 27) darbību. IKSJ nodaļas pārraudzībā ir pagastu sporta organizatoru darbs.

 

2019.gadā tika veiktas organizatoriskas izmaiņas IKSJ nodaļas pārraudzības struktūrās.

 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu  šautuves (Rīgas ielā 41) darbu, 2019.gada 28.februāra domes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot iestādi “Valkas pilsētas šautuve”. Iestādi vada kvalificēts vadītājs – šaušanas instruktors. Šautuvē notiek nodarbības Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolas ložu šaušanas programmas audzēkņiem, Valsts policijas, zemesardzes, jaunsardzes dalībniekiem.

 

Ar 2020.gada 1.janvāri Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas adiministrācija tika pārcelta uz stadionu un līdz ar to sporta skola pārņēma stadionu savā pārraudzībā un atbildībā. Atbrīvotā ēka Semināra ielā 27 turpmāk tiks izmantota Valkas novadpētniecības muzeja krātuves vajadzībām.

 

IKSJ nodaļa izveidojusi un uztur elektronisko pasākumu kalendāru Valkas mājas lapā (sadaļa Pašvaldība – Visi notikumi).

 

IKSJ nodaļas speciālisti aizpilda statistikas pārskatus sporta jomā, kultūras jomā (Latvijas kultūras karte), jaunatnes lietu jomā.

 

IKSJ nodaļa darbojas ievērojot 2018. gada 31. maijā apstiprināto “Valkas novada izglītības attīstības programmu 2018.-2022. gadam” un 2017. gada 27. februārī apstiprināto “Valkas novada kultūras attīstības programmu 2016.-2022. gadam”. 2018. gadā uzsākts darbs pie jaunatnes lietu programmas izveides.

 

2019. gadā IKSJ nodaļa sagatavoja domes sēdes 46 lēmumprojektus.

 

IKSJ nodaļa iesaistījās izglītības un kultūras iestāžu tīkla optimizācijas procesā – slēgta Ozolu sākumskola, izveidota Vijciema sākumskolas pirmsskolas grupa Mierkalna tautas namā, apvienotas Valkas pagasta Sēļu un Lugažu bibliotēkas izveidojot Valkas pagasta bibliotēku, slēgta Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka.

 

IKSJ nodaļa organizēja 15 sēdes, kurās pieņēma lēmumus par profesionālās pilnveides programmām, izglītojamo gada sasniegumu stipendiju piešķiršanu, amatiermākslas vadītāju darba slodzes un samaksas lielumu, sporta laureāta nominācijām, Cimzes balvas piešķiršanu.

 

IKSJ nodaļa sagatavoja novada studējošo stipendiju piešķiršanu, tika piešķirtas 2 stipendijas. Notika  novada interešu izglītības programmu izvērtēšana, apstiprinātas 23 interešu izglītības programmas, kas tiek realizētas Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā "Mice" un 1 cita interešu izglītības programma.

 

IKSJ nodaļa nodrošina Valkas novada kā sadarbības partnera darbību Eiropas Savienības finansētajos projektos:

  • veicot projekta koordinatora pienākumus:

o   “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001;

o   "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", Nr. 8.3.2.2/16/I/001;

o   "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PUMPURS, Nr. 8.3.4.0/16/I/001;

 

  • atbalsta un konsultatīvi iesaistās:

o   “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, Nr. 8.4.1.0/16/I/001; 

o   “Kompetenču pieeja mācību saturā”, Nr. 8.3.1.1./16/I/002;

o   “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”, Nr. 8.3.2.1./16/I/002;

o   „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, Nr. 8.1.2.0/17/I/025;

 

  • sadarbojas un darbinieki ir iesaistīti:

o   PROTI un DARI!, Nr. 8.3.3.0./15/I.001

o   Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/035.

 

IKSJ nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas „Latvijas skolas soma” realizēšana Valkas novadā.

 

Informāciju sagatavoja:

Rolands Rastaks
Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.