13.03.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (16.03.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 16.martā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024.gadam apstiprināšanu.

Ziņo – Meldra Cimdiņa, Valkas novadpētniecības muzeja direktore

 

2.   Par finansiālu atbalstu Jāņa Jaunslavieša startiem Latvijas un Eiropas čempionātā jauniešiem.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

 

3.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 “Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Par grozījumu Valkas novada domes 2019.gada  31.oktobra lēmumā “Par Valkas novada Kārķu sākumskolas reorganizāciju” (sēdes protokols Nr.14, 30.§).

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par grozījumu Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra nolikumā Nr.26
„Ērģemes pamatskolas nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.   Par mācību maksas – vecāku līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7.   Par akciju “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”.

Ziņo – Līga Lāne, kultūras darba organizatore

 

8.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.