Valkas novada dome informē, ka šī gada 13.decembrī ir notikusi mutiska izsole apbūves tiesību objektam – zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001, “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumu (protokols ...

02.01.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 13.decembrī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam –telpas “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumu (protokols Nr.17.,17.§) ir apstiprināti rakstiskas ...

02.01.2020

Valkas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 149”, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, platība 0.0702ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, ...

30.12.2019

Valkas novada dome atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: ...

17.12.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkā, Varoņu iela 25A, kadastra numurs 9401 006 0278, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0278, platība 0.0988ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, ...

29.11.2019

Valkas novada dome izsludina mutisku izsoli uz apbūves tiesību zemes vienības daļai Zvaigžņu iela 7, Valka, Valkas novads. Izsoles objekts - zemes vienības Zvaigžņu iela 7, daļa (kadastra apzīmējums 9401 001 0319 8003)  0.0640ha platībā. OBJEKTA lietošanas mērķis – izbūvēt un lietot autostāvlaukumu.   OBJEKTA ...

29.11.2019

Valkas novada dome izsludina mutisku izsoli uz apbūves tiesību zemes vienības daļā “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads.   Izsoles objekts - zemes vienības “Cepļa pļavas”, ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001,  3.0806ha platībā.   OBJEKTA lietošanas ...

29.11.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz telpu nomas tiesībām, kas atrodas “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Valkas novads.   Nomas objekts sastāv no sekojošām telpām: 1)   noliktavas telpas ar kopējo platību 40.7m2 (daļa no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0257 001 001), kas sastāv ...

29.11.2019

Valkas novada dome pārdod atkārtotā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

04.11.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:     Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes gabala izsoles sākumcena ...

30.09.2019

Valkas novada dome informē, ka šī gada 9.augustā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam – Valkas pagastā, “Alieši 70”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0263.   Izsolē piedalījās trīs pretendenti.   Ar Valkas novada domes sēdes 29.08.2019. lēmumu (protokols Nr.11.,17.§) ir ...

02.09.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Vijciema pagastā, “Bērzi”, kadastra numurs 9492 005 0004, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība 4.16ha. uz zemes vienībām ...

02.09.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

02.09.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, mazdārziņa, sakņu dārza un palīgsaimniecības vajadzībām:     Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes ...

31.07.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: ...

04.07.2019