Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads”, ko veido:   1)    zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0302, platība 0.6680ha, visā tās platībā, 2)    ...

29.01.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz telpu ar kopējo platību 17.6m2, Valkā, Rīgas ielā 24, trešais stāvs, telpas numurs Nr.013, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0532 001 012. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, ...

29.01.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido:   zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha jaunbūve ...

05.01.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553,  kas sastāv no: zemes gabala (kadastra apzīmējums 94010080044), ar platību 1,6322 ha, uz kura atrodas  apbūves: ...

01.12.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas, apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes ...

02.11.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas nekustamo īpašumu Kārķu un Ērģemes pagastos zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351, Valkas novadā, saskaņā ar izsoles noteikumu ...

02.11.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagasts “Rozītes”, kadastra numurs 9496 009 0020, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

02.11.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagasts “Latnieki”, kadastra numurs 9488 010 0024, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0103, platība 1.24ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

25.09.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagasts “Jaunkurpnieki”, kadastra numurs 9496 006 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0116, platība 0.1246ha, dzīvojamās mājas un palīgēkas.   Izsoles ...

04.08.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli autobusu MAN MARBUS B4080 (valsts reģ.Nr. JO 4305, reģistrācijas gads - 2003., tehniskā apskate līdz 21.09.2020.), nosacītā cena 13250,00 EUR bez PVN. Pasažieru autobuss pieder Valkas novada domei, reģ. apliecības Nr.AF1371117.   Izsoles noteikumi ...

06.07.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu zemes vienību, bez apbūves tiesībām, nomu:  Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha) kadastrālā vērtība uz 01.01.2020. EUR Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR 9452 ...

01.07.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 19.jūnijā ir notikusi rakstiska izsole uz sekojošu nomas objektu: Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha) Izsoles sākumcena. EUR par 1ha gadā 9488 0005 0325 “Alieši ...

26.06.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpu nomas tiesībām, kas atrodas “Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads.   Nomas objekts ar kopējo platību 11.6 m2, sastāv no telpas ar platību 11.6m2.   Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas ...

01.06.2020

Valkas novada dome nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkā, Zaļā iela 5A, kas sastāv no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0138, kopplatība 0.041 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 870.00 EUR.   Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 37.panta ...

01.06.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Ērģemes pagastā “Rozas”, kadastra numurs 9452 002 0066, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0066, platība 0.3975ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0066 001 ...

01.06.2020