Izsolē pārdod valsts nekustamo īpašumu „Silkalni”, Vijciema pagastā   Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu „Silkalni”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9492 005 0193. Izsoles sākumcena: 241,89 euro (Ls ...

04.02.2014

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā, „Ķīši”, kadastra numurs 9488 002 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 002 0116, platība 23.7ha. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā, darba ...

07.02.2014

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: dzīvokli Valkā, Puškina ielā 8-1, kadastra numurs 9401 900 1557, ar kopējo platību 45.3 m2, kas ir 453/1904 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala 681 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935. ...

06.11.2013