Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Mazkalnmelderi”, kadastra numurs 9401 007 0062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0056, platība 0,2673ha.   Izsoles sākuma cena 4080.- EUR.   Reģistrācijas maksa ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Blaumaņa iela 12B, kadastra numurs 9401 005 0148, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0148, platība 0,2988ha.   Izsoles sākuma cena 4780.- EUR.   Reģistrācijas maksa 30.00, EUR ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 25. novembrī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...

03.03.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. decembrī ir notikusi nomas tiesību izsole zemes vienības Valkā, Burtnieku ielā 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0526, daļu, platība 0.1414 ha. Paredzamais nomas līguma termiņš nomas objekta nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles ...

03.03.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

03.03.2022

2022.gada 11.februārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnmelderu zeme”, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 007 0138 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, ...

03.03.2022

2022.gada 21.janvārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 99, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 004 0238 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par ...

03.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Rozes”, kadastra numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120, platība 0.5ha, dzīvojamās mājas un divām palīgēkām.   Izsoles sākuma cena ...

08.02.2022

2022.gada 14.janvārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 96, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 004 0321 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par ...

04.02.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Kalnmelderu zeme”, kadastra numurs 9401 007 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0051, platība 4.5270ha.Izsoles sākuma cena 23 163.- EUR. Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un ...

06.01.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 99, kadastra numurs 9401 004 0238, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0238, platība 18.6070ha.   Izsoles sākuma cena 47 000.- EUR.   Reģistrācijas maksa 30.00, EUR ...

03.12.2021

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 96, kadastra numurs 9401 004 0321, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0321, platība 5.7302ha.   Izsoles sākuma cena 14 690.- EUR.   Reģistrācijas maksa 30.00, ...

03.12.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9401 ...

03.12.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9401 008 0022 „Celtnieks 229” 0.08 Pašvaldībai ...

02.11.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9401 008 0616 „Celtnieks 129” 0.06 Pašvaldībai ...

02.11.2021