Izsoles aktuālāko versiju skatīt šeit: http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/ipasumi/izsoles/pazinojums-par-nomas-tiesibu-izsoli-uz-nomas-objektu-rujienas-iela-31-valka-valkas-novads-2022-08   Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz objektu Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads, kas ...

06.07.2022

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553,  kas sastāv no : zemes gabala (kadastra apzīmējums 94010080044), ar platību 1,6322 ha, uz kura atrodas  apbūves: ...

07.06.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 27. maijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas ...

03.06.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

03.06.2022

2022.gada 22.aprīlī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecspilves”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra numurs 9452 002 0067 atsavināšanu.   Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo ...

03.06.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Rozes”, kadastra numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120, platība 0,5ha, dzīvojamās mājas un divām palīgēkām.   Izsoles sākuma cena ...

03.06.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Zvārtavas  pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030, platība 0,4964ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 ...

11.05.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Vijciema  pagastā “Bērzāji”, kadastra numurs 9492 003 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0011, platība 20,84ha.   Izsoles sākuma cena 73 300,- EUR.   Reģistrācijas ...

11.05.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...

06.05.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 24. martā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas ...

06.05.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 24. martā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – daļai no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0320, “Nomas objekts Nr.9”, platība 1.378 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts). ...

06.05.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā “Meža Tači”, kadastra numurs 9488 013 0051, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0004, platība 7,04ha.   Izsoles sākuma cena 14 390,- EUR.   Reģistrācijas ...

07.04.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka šā gada 18.martā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Nr.9 un Nr.10, Valkā, Rīgas ielā 22, (trešais stāvs).    Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas ...

22.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Vecspilves”, kadastra numurs 9452 002 0067, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0067, platība 0.2ha un dzīvojamās mājas.   Izsoles sākuma cena 4760.- EUR.   Reģistrācijas ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām iekštelpām – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, trešais stāvs, telpas Nr.9 (12,6m2) un Nr.10 (25,5m2), kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001.   Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem ...

08.03.2022