13.07.2021
Valkas novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Rozes”

Valkas novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Rozes”, kadastra numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120, platība 0.5ha un zemes esošām ēkām/būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9452 003 0120 001, 9452 003 0120 002 un 9452 003 0120 003.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 26280656.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 15.10.2021. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Piedāvājumu atvēršana 16.10.2021. plkst. 10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena 2000,00 EUR. Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 200,- EUR jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.