03.04.2017
Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Austrāļi”, Kārķu pagastā

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Kārķu pagastā “Austrāļi”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276, platība 0.0577ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276 001. 

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.tel. 26280656.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 16.05.2017. plkst. 12.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 17.05.2017. plkst. 11:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 3095,-. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 309,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.