13.07.2021
Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas zemes vienībās Valkas novada Ērģemes un Kārķu pagastos ar kadastra apzīmējumiem: 9452 008 0254, 9452 008 0144, 9452 009 0166, 9452 008 0246 un 9466 006 0265vadā, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto sarakstu. Cirsmas tiks izsolītas kā viens vesels objekts. Cirsmu kopējā krāja – 1591.09 m3.

 

Izsoles vieta un laiks: 2021.gada 13.augustā plkst.10.00, Valkas novada domes 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Izsoles sākuma cena 52 580.00 EUR. Nodrošinājums 5258.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00 EUR jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 12.08.2021. plkst. 10.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00, kontaktinformācija pa tālruni 647 07499.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.