01.06.2020
Paziņojums zemes starpgabala atsavināšanu Zaļā iela 5A, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkā, Zaļā iela 5A, kas sastāv no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0138, kopplatība 0.041 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 870.00 EUR.

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu var personai, kas  minēta šī paša likuma 4.panta ceturtajā daļā – zemes vienības pierobežnieki.

 

Atsavināšanas noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība. Sludinājumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa tālr.64707499.

 

Pieteikumu reģistrācija – piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā (darba laiks: no plkst. 8.00-12.00 un no13.00-17.00). tālr. 64707499.

 

ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.