26.06.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz zemes vienību Valkas pagastā

Valkas novada dome informē, ka šī gada 19.jūnijā ir notikusi rakstiska izsole uz sekojošu nomas objektu:

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha)

Izsoles sākumcena.

EUR par 1ha gadā

9488 0005 0325

“Alieši 149”

0.0702

45.00

 

 

Ar Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi, 2020.gada 19.jūnija sēdes lēmumu (izraksts Nr.7.,1.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti.

Tiesības slēgt zemes nomas līgumus ieguvusi Aija Fjodorova, par nosolīto augstāko nomas maksu gadā 45.00EUR, bez PVN.

Zemes vienība tiek iznomātas vasarnīcas teritorijas uzturēšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.