01.07.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz zemes vienību nomu Valkas novada Ērģemes pagastā un Valkā

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu zemes vienību, bez apbūves tiesībām, nomu: 

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha)

kadastrālā vērtība uz 01.01.2020.

EUR

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā)

EUR

9452 008 0394

“Atvasiņas”, Ērģemes pagasts

0.61

366.00

54.16

9401 008 0384

“Avotiņi 2”, Valka

4.4

3080

27.45

 

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 5 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2020.gada 16.jūlija plkst.16.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana attiecīgi notiks 2020.gada 17.jūlijā plkst.9:00 uz zemes vienību “Atvasiņas”, plkst 9:30 uz zemes vienību “Avotiņi 2”, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītāju Pēteri Pētersonu, tel. 26280656 vai Valkā, Kristīne Salniņa tel.25749130.

 

IZSOLES NOTEIKUMI "Atvasiņas"

IZSOLES NOTEIKUMI "Avotiņi 2"

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.