03.08.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz zemes vienību “Celtnieks 187”, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām:  

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība

ha

Zemes gabala statuss

Cita nozīmīga informācija

9401 008 0344

“Celtnieks 187”

0.0835

Pašvaldībai piekrītošs īpašums

Uz zemes gabala atrodas Valkas novada pašvaldības valdījumā esoša mazēka (dārza māja).

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles”.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2021. gada 26. augusta plkst.16.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2021. gada 27. augustā plkst.11.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas plānotāju Jāni Vindēlu pa tel.25749130, vai rakstot uz e-pastu: janis.vindels@valka.lv.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.