30.04.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz telpām Valkā, Rīgas iela 22

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām iekštelpām – telpas nr.9.10, ar kopējo platību 38.1m2, Valkā, Rīgas ielā 22, trešais stāvs, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001.

Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 1m2 EUR 1.40 bez PVN.

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 20.maija plkst.16.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 21.maijā plkst.10.00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi, tālr.64781272; mob.tel. +37126465346.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.