31.05.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz nākotnes investīciju objektu Ražošanas ēka “Līdumi”, Kārķu pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz nākotnes investīciju objektu “Ražošanas ēka “Līdumi”, Kārķu pagasts, Valkas novads”, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0287, platība 1.29ha, visā tās platībā, ražošanas ēkas jaunbūve 500m2, labiekārtotas teritorijas, un atlikusī zemes teritorija, kas izmantojama lauksaimnieciskajā ražošanā.

 

Pieteikumu atvēršana notiks 2021.gada 16.jūnijā, Beverīnas ielas 3, Valkā, plkst. 10:30.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī – 266.69 EUR,- mēnesī bez PVN.

 

Nomniekam ir pienākums nomas līguma noteiktajā kārtībā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldīt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 160 000,00 EUR apmērā un radīt 3 jaunas darba vietas.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 30 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Pieteikums uz izsoli jāiesniedz līdz 2021.gada 15.jūnija plkst.16:00  Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītāju P.Pētersonu, mob.tālr. 26280656.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.