29.01.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoli Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads”, ko veido:

 

1)    zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0302, platība 0.6680ha, visā tās platībā,

2)    ražošanas ēkas, kas sastāv no biroja korpusa, ražošanas/noliktavu korpusiem,

3)    pievedceļš, slēgtā ugunsdzēsības tvertne, labiekārtota teritorija;

4)    apbūves tiesība uz zemes vienību “Zaļkalni”, kadastra apzīmējums 9466 005 0302 visā tās platībā.

 

Pieteikumu atvēršana notiek 2021.gada 26.februārī, Beverīnas ielas 3, Valkā, plkst. 10:30;

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī - 1900.0 EUR mēnesī bez PVN;

 

Nomniekam ir pienākums nomas līguma noteiktajā kārtībā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldīt nomas objektā nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 470 324 EUR apmērā un radīt 8 jaunas darba vietas.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 30 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Pieteikums uz izsoli jāiesniedz līdz 2021.gada 25.februāra plkst.16:00  Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar izpilddirektoru Pēteri Pētersonu, mob.tālr. 26280656.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.