05.07.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Nākotnes investīciju objekts “Ražošanas ēka “Līdumi”, Kārķu pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 16.jūnijā ir notikusi rakstiska izsole uz nākotnes investīciju objekta “Ražošanas ēka “Līdumi”, Kārķu pagasts, Valkas novads, nomas tiesībām.

 

 Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

 Ar Valkas novada domes 5.07.2021. sēdes lēmumu (protokols Nr.9.,8.§) ir apstiprināti rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nākotnes investīciju objekts “Ražošanas ēka “Līdumi”, Kārķu pagasts, Valkas novads, kas sastāv no:

 

1)      zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0287, platība 1.29ha,

 

2) ražošanas ēka jaunbūve, apbūves tiesība uz zemes vienību, kadastra apzīmējums 9466 005 0287 visā tās platībā.

 

 Nomas maksa mēnesī 291.70,-EUR bez PVN, nomas līguma termiņš – 30 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par minēto nomas objektu ir ieguvis zemnieku saimniecība “Jasmīni”, reģistrācijas Nr.44101020933.

 

Objekts tiek iznomāts graudkopības un pākšaugu produkcijas pārstrādes ražotnes vajadzībām.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.