03.03.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Investīciju objekts “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts

Valkas novada dome informē, ka šī gada 26. februārī ir notikusi mutiskā izsole uz investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts nomas tiesībām.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 26.02.2021. lēmumu (protokols Nr.2.,2.§) ir apstiprināti mutiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības investīciju objekts “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts, sastāv no:

1)    zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0302, platība 0.6680ha, visā tās platībā,

2)    ražošanas ēkas, kas sastāv no biroja korpusa, ražošanas/noliktavu korpusiem,

3)    pievedceļš, slēgtā ugunsdzēsības tvertne, labiekārtota teritorija;

4)    apbūves tiesība uz zemes vienību “Zaļkalni”, kadastra apzīmējums 9466 005 0302 visā tās platībā,

 

Nomas maksa mēnesī par 1 m2 – 1900,-EUR bez PVN, nomas līguma termiņš – 30 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par minēto nomas objektu ir ieguvis SIA “WEGA”, reģistrācijas numurs 44103048529.

 

Objekts tiek iznomāts mēbeļu un interjera produktu ražošanas un montāžas ražotnes vajadzībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.