02.09.2019
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Vijciema pagastā, “Bērzi”, kadastra numurs 9492 005 0004, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība 4.16ha. uz zemes vienībām atrodas mežaudzes.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība. Īpašumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.tel. 29145365.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 10.oktobra plkst.16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 10.10.2019. plkst. 9.30, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 23 300,-. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 2330,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.