03.03.2021
Paziņojums par izsoli uz nekustamo īpašumu “Vecstintes”, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Vecstintes”, kadastra numurs 9452 003 0119, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0119, platība 0.5ha.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. 26280656.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 15.aprīļa. plkst. 16.00, katru darbdienu, darba laikā. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 16.04.2021. plkst. 10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena 1815.- EUR. Reģistrācijas maksa 30.- EUR, un nodrošinājums 180,- EUR jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr. LV16UNLA0050014283134 A/S ”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.