06.01.2022
Paziņojums par izsoli uz nekustamo īpašumu Valkā "Kalnmelderu zeme”

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Kalnmelderu zeme”, kadastra numurs 9401 007 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0051, platība 4.5270ha.
Izsoles sākuma cena 23 163.- EUR.


Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 2310,- EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.


Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: skatīt zem paziņojuma “IZSOLES NOTEIKUMI”.


Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 29299595.


Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 10.02.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.


Piedāvājumu atvēršana 11.02.2022. plkst. 10:00, Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.”

 

 

 IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.