02.11.2020
Paziņojums par izsoli uz nekustamo īpašumu “Rozītes”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagasts “Rozītes”, kadastra numurs 9496 009 0020, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „ Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.tel. +371 29145365.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 9.decembra plkst.16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 10.12.2020. plkst. 11.00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena 15 700.- EUR, reģistrācijas maksa 30.-EUR, un nodrošinājums 1570.- EUR jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.