11.05.2022
Paziņojums par izsoli uz nekustamo īpašumu "Luturmežsargmāja" Zvārtavas pagasts, Valkas novads

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Zvārtavas  pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030, platība 0,4964ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030 001.

 

Izsoles sākuma cena 4615,- EUR.

 

Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 460,- EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 29145365.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 16.06.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Piedāvājumu atvēršana 17.06.2022. plkst. 10:30, Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.