02.11.2020
Paziņojums par izsoli uz kokmateriālu cirsmas tiesībām

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas nekustamo īpašumu Kārķu un Ērģemes pagastos zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351, Valkas novadā, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto sarakstu. Kopējais izcērtamās krājas apjoms 1111.16 m3.

 

Izsoles vieta un laiks: 2020.gada 10.decembrī plkst. 10:00, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novada domes 1.stāva apspriežu telpā.

 

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles sākuma cena 21 486.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR.

 

Nodrošinājums 2148.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.-EUR, jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 9.12.2020. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00, kontaktinformācija pa tālruni 647 07499.

 

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni: +371 .26280656

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.