04.11.2019
Pazinojums par izsoli uz dzīvokļa īpašumu Valkā, Raiņa iela 18-39

Valkas novada dome pārdod atkārtotā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0528 001.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „ Pašvaldība. Sludinājumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. 26465346.

 

Piedāvājumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 12.12.2019. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 13.12.2019. plkst. 9.00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 7210.00. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 721,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa (iespējams atsavināt ar atlikto maksājumu, skat.Izsoles noteikumu 7.daļu).

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.