04.07.2019
Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 002, ar adresi “Būrkalni”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads; skola, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 001, klēts, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 003, artēziskā aka, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 004, šķūnis, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 005 un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 006 un asfaltēts piebraucamais ceļš ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059 007.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība. Īpašumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.tel. 29145365.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 8.augusta plkst.16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 09.08.2019. plkst. 9.30, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 49 000,-. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 4900,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

 

NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.