Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", 9' panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Ar pieņemtajiem dokumentiem nodokļu maksātāji var iepazīties trīsdesmit dienas no to pieņemšanas dienas (Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā, 13.kabinetā).

 

  • 2020. gada 3. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/23, par administratīvā akta piespiedu izpildi Lauri Juhanson, dzim. 23.06.1986..

  • 2020. gada 3. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/24, par administratīvā akta piespiedu izpildi Raiko Helemets, dzim. 06.11.1981..

  • 2020. gada 2. martā pieņemts Brīdinājums Nr.14-9/20/20, par administratīvā akta piespiedu izpildi Jānim Kalniņam, dzim. 13.02.1973..

  • 2020. gada 25. februārī pieņemts lēmums - izpildrīkojums Nr.14-15/20/5, par administratīvā akta piespiedu izpildi Elitai Pupai, dzim. 26.01.1971..
  • 2020. gada 19. februārī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/8, par administratīvā akta piespiedu izpildi Guntaram Grīnbergam, dzim. 19.04.1970..
  • 2019. gada 17. janvārī pieņemts Brīdinājums Nr.14-9/19/14, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Jānim Seilim, dzim. 18.07.45..

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska