07.03.2019
Informācija par iedzīvotāju statistiku uz 01.01.2019.* un demogrāfiskajiem procesiem Valkas novadā 2018. gadā

IEDZĪVOTĀJU SKAITS VALKAS NOVADĀ:

8 796 t.sk. 4158 (47.3%) vīrieši, 4638 (52.7%) sievietes

 

Valka

5173

Ērģemes pagasts

818

Kārķu pagasts

613

Valkas pagasts

1155

Vijciema pagasts

657

Zvārtavas pagasts

380

Kopā

8796

 

8796  ir par 117 mazāk, kā bija pirms gada, tomēr ikgadējais iedzīvotāju skaita kritums ir samazinājies!

 

01.01.2019.

8 795

-117, t.sk. - 82 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2018.

8 913

-291, t.sk. – 74 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2017.

9 204

-275, t.sk. – 61 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2016.

9 479

-191, t.sk. – 53 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2015.

9 670

-197, t.sk. – 64 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2014.

9 867

-242, t.sk. -71 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2013.

10 109

-156, t.sk.- 41 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2012.

10265

-180, t.sk. – 65 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2011.

10 445

-123, t.sk. – 69 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2010.

10 568

-112, t.sk. - 81 negatīvs dabiskais pieaugums

01.01.2009.

10 680

-165

 

 

Novada iedzīvotāju iedalījums vecuma grupās

 

 

pavisam

t.sk. vīrieši

sievietes

līdz darbaspējas vecumam

1129 (12.8%)

595

534

darba spējas vecumā

5469 ( 62.2%)

2815

2654

pēc darba spējas vecuma

2198 ( 25.0%)

748

1450

 

Bērni kopā pavisam 1354, t.sk.

vecumā 0-6 gadiem – 526, t.sk. 276 zēni, 250 meitenes,

no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 828, t.sk. 439 vīrieši, 393 sievietes,

 

Novada iedzīvotāju iedalījums

pēc tautības

 

Latvieši 6850 78.0%

Igauņi 88 1.0%

Baltkrievi 186 2.1%

Krievi 1228 14.0%

Ukraiņi 178 2.0%

Pārējie 257 2.9%

 

Novada iedzīvotāju iedalījums

pēc pilsonības

 

LR pilsoņi 7969 90.6%

LR nepilsoņi 670  7.6%

LR pagaidu aizsardzībā 0

LR bēgļi 0

LR bezvalstnieki 0

Pārējie 157 1.8%

 

 2018. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 62 dzimšanas reģistri, kas ir par 16 mazāk nekā 2017. gadā.

 

 

DZIMŠANAS REĢISTRU SKAITS*

 

Valka

Valkas pagasts

Ērģemes pagasts

Kārķu pagasts

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

Citas

pašvaldības

KOPĀ

2009.

39

10

2

3

3

2

 

60

2010.

47

10

11

4

4

3

 

79

2011.

36

3

9

6

3

1

13

73

2012.

36

14

11

6

10

6

42

125

2013.

38

14

8

2

9

2

14

87

2014.

39

12

4

1

2

5

5

68

2015.

39

12

7

4

4

4

11

81

2016.

40

12

7

6

3

7

10

85

2017.

40

15

9

1

7

2

4

78

2018.

36

5

6

2

4

7

2

62

*pēc bērna pirmās deklarētās dzīvesvietas

 

Piedzimušas 33 meitenītes un 29 zēni. 23 ( 37%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 38 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 1 dzimšanas reģistrā ziņu par tēvu nav. 20 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21 gadījumā bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 14 - trešie, 4 – ceturtie, 2 – piektie un viens- devītais! 36 jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā,  5 – Valkas pagastā, 6 – Ērģemes pagastā, 2 – Kārķu pagastā, 4 – Vijciema pagastā, 7 – Zvārtavas pagastā,  2 – citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts novembrī, kad novadā piedzima tikai 3 bērniņi, visvairāk saulgriežu mēnešos: jūnijā -  9 un decembrī - 8!

 

Septiņiem bērniem vecāki devuši divus vārdus. Par retāk dzirdētu vārdiņu īpašniekiem kļuvuši Elija un Opāla, Raens un Brajens. Pa 2 reizēm meitiņām doti vārdi Dārta un Marta, zēniem – Roberts un Ernests, pārējie vārdi izvēlēti pa vienai reizei. Joprojām populāri ir latviskie vārdiņi – Ieva, Grieta, Līva, Krišjānis, Mārtiņš.

 

2018. gadā nedaudz samazinājies reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 144 miršanas, kas ir par  8 mazāk, kā 2017. gadā. Mirušas 80 sievietes un 64 vīrieši. Miruši 84 Valkas iedzīvotāji, 11 Ērģemes pagastā, 10 Kārķu pagastā, 18 Valkas pagastā, 7 Vijciema pagastā, 2 Zvārtavas pagastā dzīvojušie un  12 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits “spēka gados”, tādēļ pieaudzis mirušo vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 7 cilvēki, vecuma grupā no 51- 60 gadiem-  22, vecuma grupā no 61- 70 gadiem- 25, vecuma grupā no 71- 80 gadiem- 32, vecuma grupā no 81- 90 gadiem- 44, vecuma grupā virs 90 gadiem – 14 mirušie. 

 

Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis vasaras mēnešos – jūnijā – 12, jūlijā un augustā – pa 18, vismazākais – gada beigās – oktobrī 6, decembrī – 4, savukārt  novadam “vismelnākās” dienas bija 3. aprīlis, 10. jūlijs, 20. un 26. novembris, kad katru dienu dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti 4 miršanas gadījumi, bet 6. augustā – 6. 

 

 

MIRŠANAS REĢISTRU SKAITS*

 

Valka

Valkas pagasts

Ērģemes pagasts

Kārķu pagasts

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

Citas

pašvaldības

KOPĀ

2009.

121

17

4

6

6

4

 

141

2010.

93

19

15

8

5

8

 

148

2011.

73

16

10

7

7

7

18

138

2012.

86

19

16

14

14

6

11

166

2013.

92

21

13

11

4

4

13

158

2014.

70

13

13

12

9

3

12

132

2015.

83

14

6

6

6

2

17

134

2016.

74

22

14

5

6

4

21

146

2017.

91

25

10

6

3

9

8

152

2018.

84

18

11

10

7

2

12

144

*pēc deklarētās dzīvesvietas

 

Kaut arī nedaudz samazinājies gadā mirušo skaits, tomēr dzimušo skaita kritums ir ievērojams un demogrāfiskā situācija novadā 2018. gadā diemžēl nav uzlabojusies. Dabiskais pieaugums ir izteikti negatīvs – mirstība vairāk kā 2 reizes jeb par 82 pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir lielāka, kā iepriekšējos gados.

 

Salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 39 laulības, pērn to skaits samazinājās līdz 36 un atgriezās iepriekšējo gadu līmenī. Četras laulības reģistrētas baznīcās, sešas noslēgtas ar citu valstu pilsoņiem. Pirmajā laulībā stājušies 20 vīrieši un 22 sievietes, laimi otro reizi mēģinājuši atrast 14 vīrieši un 10 sievietes, trīs dāmas un divi kungi “otro pusīti apņēma” trešo reizi, bet viena dāma savu visīstāko atrada ar ceturto gājienu! Jaunākajam līgavainim bija 21 gads, vecākajam - 81, jaunākajai līgaviņai - 18 gadi, vecākajai - 71 gads!

Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūnijs, jūlijs un augusts. Maiju par kāzu mēnesi izvēlējās 3 mūsu organizētās „bezmaksas laulību akcijas” pāri.

 

Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 27 reģistros.

 

Pērn Valkas novadā dzīvesvietu piedeklarējušas 726 personas, t.s. Valkā 511, Ērģemes pagastā – 49, Kārķu pagastā 30, Valkas pagastā 67, Vijciema pagastā 35, Zvārtavas pagastā –344.

No Valkas novada 2018. gadā “aizdeklarējušās” 386 personas.

Pieņemti lēmumi par 64 personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Personām un iestādēm izsniegtas 217 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

 

 

IEDZĪVOTĀJU SKAITA SADALĪJUMS PA VECUMA UN DZIMUMA

GRUPĀM PILSĒTAS UN PAGASTU DALĪJUMĀ

 

VALKAS PILSĒTA

Iedalījums vecuma grupās:

 

 

pavisam

t.sk. vīrieši

sievietes

līdz darbaspējas vecumam

641

328

313

darba spējas vecumā

2993

1455

1558

pēc darba spējas vecuma

1401

456

945

 

Bērni pavisam kopā 775, t.sk.

vecumā 0-6 gadiem – 307, t.sk. 153 zēni, 154 meitenes,

no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 468, t.sk. 244 vīrieši, 224 sievietes,

 

ĒRĢEMES PAGASTS

Iedalījums vecuma grupās:

 

 

pavisam

t.sk. vīrieši

sievietes

līdz darbaspējas vecumam

114

52

62

darba spējas vecumā

507

275

232

pēc darba spējas vecuma

192

79

113

 

Bērni pavisam kopā 133, t.sk.

vecumā 0-6 gadiem – 54, t.sk. 26 zēni, 28 meitenes,

no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 79, t.sk. 34 vīrieši, 45 sievietes.

KĀRĶU PAGASTS

Iedalījums vecuma grupās:

 

 

pavisam

t.sk. vīrieši

sievietes

līdz darbaspējas vecumam

70

41

29

darba spējas vecumā

389

209

180

pēc darba spējas vecuma

152

55

97

 

Bērni kopā pavisam 86, t.sk.

vecumā 0-6 gadiem – 20, t.sk. 13 zēni,  7 meitenes,

no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 66, t.sk. 36 vīrieši, 30 sievietes.

 

VALKAS PAGASTS

 

Iedalījums vecuma grupās:

 

 

pavisam

t.sk. vīrieši

sievietes

līdz darbaspējas vecumam

159

86

73

darba spējas vecumā

751

420

331

pēc darba spējas vecuma

233

84

149

 

Bērni pavisam kopā 197, t.sk.

vecumā 0-6 gadiem – 79, t.sk. 42 zēni, 37 meitenes,

no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 118, t.sk. 61 vīrieši, 57 sievietes.

 

VIJCIEMA PAGASTS

Iedalījums vecuma grupās:

 

 

pavisam

t.sk. vīrieši

sievietes

līdz darbaspējas vecumam

89

54

35

darba spējas vecumā

439

235

204

pēc darba spējas vecuma

125

41

84

 

Bērni pavisam kopā 103. t.sk.

vecumā 0-6 gadiem – 35, t.sk. 25 zēni, 10 meitenes,

no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 68, t.sk. 39 vīrieši, 25 sieviete.

 

ZVĀRTAVAS PAGASTS

Iedalījums vecuma grupās:

 

 

pavisam

t.sk. vīrieši

sievietes

līdz darbaspējas vecumam

49

30

19

darba spējas vecumā

255

150

105

pēc darba spējas vecuma

74

19

55

 

Bērni pavisam kopā 60, t.sk.

vecumā 0-6 gadiem – 31, t.sk. 17 zēni, 14 meitenes,

no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 29, t.sk. 21 vīrieši,  8 sievietes.

 

*Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Zeltiņa

Valkas novada domes

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.