05.01.2018
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (8.01.2018.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 8.janvārī plkst.15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3. 

 

Darba kārtība:

1. Par projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja

 

2. Par projekta “Radio Arēna” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja

 

3. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu un saistību uzņemšanos.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

 

4. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu 2018.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5. Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada 2018.gadā rīkotajos sporta pasākumos.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6. Par finansiālu atbalstu mācību treniņu nometnei.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7. Par stipendijas piešķiršanu D.K.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

8. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

9. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

10. Par Valkas pilsētas stadiona izmantošanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

11. Par grozījumiem Administratīvi juridiskās nodaļas nolikumā.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

12. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.