14.07.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (17.07.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 17.jūlijā plkst. 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā

 

Darba kārtība :

1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 60.pielikumā.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2.Par finansiālu atbalstu mācībām koledžā Ķīnā.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Valkas pilsētā.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

4.Par SIA „Tīne” iesniegumu par zemes gabalu Dzelzceļa līnija „Valka-Igaunijas robeža" nomas līgumu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

5.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

6.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.