18.10.2019
Finanšu komitejas darba kārtība (21.10.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 21. oktobrī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieku iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

2.   Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

3.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 26.pielikumā.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par militāri patriotiskās spēles „Jaunie Latvijas sargi” organizēšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.   Par iestāšanos pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli Latvija”.

Ziņo – Toms Simtiņš, projektu vadītājs

 

7.   Par projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, projektu vadītājs

 

8.   Par īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā Ērģemes un Kārķu pagasta zemes vienībām.

ZIŅO – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vietniece

 

9.   Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma “Stacija”, Valkas pagasts, atsavināšanu, izskatīšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

10.Par Rīgas Stradiņa universitātes ierosinājuma izskatīšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

11.Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā Nr.13 “Valkas novada Dzīvokļu komisijas nolikums”.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

12.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

13.Par SIA “Kalndzirnavas” iesniegumu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

14.Par V.P. iesniegumu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

15.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 “Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

16.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

17.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

18.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

19.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

20.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

21.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32 “Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

22.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

23.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

24.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

25.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Valkas pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

26.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukums kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

27.Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§.)

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

28.Par algas palielinājumu Sociālā dienesta darbiniekiem.

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

29.Par pabalsta piešķiršanu I.L.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

30.Par pabalsta piešķiršanu U.V.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

31.Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmuma “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2,1. § ) 27.pielikumā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

32.Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmuma “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2,1. § ) 13. pielikumā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

33.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.