16.08.2019
Finanšu komitejas darba kārtība (19.08.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 19.augustā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA “Ingra”.

Ziņo - Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

2.   Par telpu nomas termiņa pagarināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) 19., 20., 24., 26., 27., 35., 44., 57. un 59.pielikumos.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Par Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas likvidāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par Vijciema pagasta sporta pasākumu budžetu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

6.   Par telpu nomas izcenojuma apstiprināšanu Ozolu skolas ēkai.

Ziņo – Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalžu vadītājs

 

7.   Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3E, Valkā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

8.   Par konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

9.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.